Δίδακτρα και Υποτροφίες

Το κόστος φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων είναι συνολικά 2.200€. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά σε άτοκες δόσεις σε καθορισμένες ημερομηνίες σύμφωνα με ανακοινώσεις της Γραμματείας. Η καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Το Π.Μ.Σ. χορηγεί χρηµατικές υποτροφίες σε επιλεγµένους φοιτητές. Υπεύθυνη για την χορήγηση υποτροφιών είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Μ.Σ. η οποία αποφασίζει για το είδος, το μέγεθος και τα κριτήρια χορήγησης της υποτροφίας.

Εκτός των παραπάνω, παρέχονται τρεις πάγιες υποτροφίες από το Π.Μ.Σ. και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την χορήγησή τους αναφέρονται παρακάτω:

  • Υποτροφία αριστείας κατά την ολοκλήρωση των σπουδών, ύψους 1.000 (χιλίων) Ευρώ. Η υποτροφία αυτή προσφέρεται στον φοιτητή που κατά τη λήψη του Μ.Δ.Ε. έχει τον υψηλότερο γενικό βαθμό.
  • Ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής με βάση την επίδοσή του στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου λαμβάνει υποτροφία στο ύψος των 500 (πεντακοσίων) Ευρώ η οποία αφαιρείται από τα δίδακτρα που καταβάλει για το επόμενο εξάμηνο σπουδών.
  • Ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής με βάση την επίδοσή του στις εξετάσεις του δεύτερου εξαμήνου λαμβάνει υποτροφία στο ύψος των 500 (πεντακοσίων) Ευρώ η οποία αφαιρείται από τα δίδακτρα που καταβάλει για το τρέχον ή το επόμενο εξάμηνο σπουδών. Ο φοιτητής που θα δικαιούται την υποτροφία πέραν του μεγαλύτερου μέσου όρου βαθμολογίας θα πρέπει να έχει περάσει και όλα τα μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου.